Cevaplar

2012-11-11T16:32:59+02:00

googgle 'ye test çöz yaz çok güzel bir site var oradan çalışabilirsin

0
En İyi Cevap!
2012-11-11T16:33:02+02:00

. Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?

    A) Kendini tanımak                                  B) Empati kurabilmek

    C) Spor yapmak                                      D) Etkili dinlemek


2. Millî Mücadelede halkın işgal altında olmasından dolayı iletişim oldukça güçleşmiştir.

    Aşağıdaki iletişim kurumlarından hangisi o döneme damgasını vurmuştur?

    A) TRT                                                       B) Anadolu Ajansı

    C) İstanbul Radyosu                                 D) Resmî Gazete


3. Gazete, dergi televizyon gibi iletişim araçlarının tümüne………denir.

    Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

    A) Basın araçları                                        B) Kitle iletişim araçları

    C) Yayın araçları                                        D) Yayın evleri


4. İnsanlarla olumlu iletişim kurabilmek için;

    I.   Ne söylemek istediğimize karar vermeli

    II.  Karşımızdaki kişinin ne istediğini öğrenmeli

    III. Sürekli konuşmalı

    IV. İletişim sonunda kişi, kendi düşüncesini kabul ettirmeli

    yargılarından hangileri yanlıştır?

    A) Yalnız I                                                   B) Yalnız IV

    C) I ve III                                                     D) III ve IV


5. Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-i Milliye’dir. Gazete, 4 Eylül 1919’da

    yayınlanmaya başlamıştır. Millî Mücadele yıllarında ulusal şahlanışın ülküsünü dile

    getirmiştir. Gazete, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinden sonra Sivas’ta kalmış,

    yayınını orada sürdürmüştür.

    Yukarıda verilen bilgilerde, İrade-i Milliye Gazetesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

    hangisine değinilmemiştir?

    A) Kim tarafından çıkartıldığına

    B) Hangi yıllarda yayınına son verildiğine

    C) Üzerinde durduğu konulara

    D) Yayına nerede devam edildiğine


6. Anayasaya göre;

    - Basın hürdür, sansür edilemez.

    - Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

    - Kimsenin konutuna dokunulamaz.

Anayasanın yukarıda verilen maddeleri dikkate alınarak hangisi söylenemez?

    A) Basının, sınırsız yetkilere sahip olduğu

    B) Kişilerin çeşitli haklarının olduğu

    C) Aile hayatının yasalarca korunduğu

    D) Basının haber yapma hürriyetinin olduğu


7. Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, hak ve özgürlüklerini rahatlıkla

    savunabilen bir kişinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenemez?

    A) Bir soruna yönelik fikir üretebilmesi

    B) Kendi çıkarlarını, toplumun çıkarlarından önde tutması

    C) Hoşgörülü ve iletişime açık olması

    D) Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyması


8. Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki

    sorunlara gerektiği gibi çözüm üretmesi ve özgürce seçim yapması anlamına gelir.

    Aşağıdaki verilen örneklerden hangisi bu ifadeye ters düşer?

    A) Seçimlere katılan Ali Bey, istediği partiye oy verebilir.

    B) Sevgi Hanım istediği dine inanabilir.

    C) İnsan haklarına önem veren Furkan Bey, insan hakları ile ilgili gösteri yapabilir.

    D) Kameraman İlhan Bey, her türlü olayı özgürce görüntüleyebilir.


9. Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkının

    ihlal edildiğini gösterir?

    A) Dokunulmazlık               

    B) Özel hayatın gizliliği

    C) Düşünceyi açıklama                

    D) Güvenlik hakkı


10. Turizm faaliyetlerine bağlı olarak Türkiye’de nüfusun bazı illerde veya ilçelerde

      yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak bu yoğunlaşma bazen mevsimlik olabilir. Örneğin,

      Antalya’nın yaz mevsimindeki nüfusu ile kış mevsimindeki nüfusu arasında belirgin

      farklar görülmektedir.

      Buna göre, aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde Antalya’ya benzer bir

      durum olduğu söylenemez?

    A) Bodrum                                                  B) Kuşadası

    C) Fethiye                                                   D) Ankara


11. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?

    A) Kent nüfusunu belirlemek           

    B) Nüfusun cinsiyet oranını belirlemek

    C) Nüfusun yaş oranını belirlemek   

    D) Suç işleyenleri tespit etmek


12. Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu ve sağlık

      hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkılar sağlar.

      Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden

      hangisinin etkisi yoktur?

    A) Yurtdışından Türkiye’ye yapılan göçler   

    B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması

    C) Köyden kente yapılan göçler                 

    D) Çocuk ölümlerinin azalması


13. Ülkemizin herhangi bir yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve

      kasabalara yerleşmesine iç göç denir.

      Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında

      aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

    A) Nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması

    B) Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması

    C) Ülkede nüfus yoğunluğunun artması

    D) Kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına bağlı olarak çevre kirliliğinin artması


14. Türkiye’de hızlı nüfus artışı, iç göçlerin en önemli nedeni olarak gösterilebilir. Çünkü

      özellikle kırsal kesimde hızla artan nüfusu, tarım kaynakları beslemeye

      yetmemektedir. Bu nedenle insanlar ister istemez büyük şehirlere göç etmek

      zorunda kalmaktadırlar.

      Buna göre, kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı nedeniyle büyük şehirlere göç veren

      illere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? 

    A) Tunceli                B) Sivas          C) Gümüşhane             D) Gaziantep


15. Bir bölgenin yeraltı kaynakları bakımından zengin olması ve o bölgede bu yer altı 

      kaynağının işletilmesi, bu yöreye nüfusu çeken önemli etkenler arasında

      gösterilebilir.

      Buna göre, Türkiye’de yer alan aşağıdaki merkezlerden hangisi yeraltı kaynakları

      yönünden zengin olmasına bağlı olarak nüfus çeken bir yer konumundadır?

    A) Batman                                                  B) Trabzon

    C) Ankara                                                   D) Mersin


16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu yörelerden biri değildir?

    A) Doğu Karadeniz kıyıları

    B) Çukurova yöresi

    C) Çatalca-Kocaeli Bölümü

    D) Hakkari yöresi

 

17. İstanbul ve İzmir’de doğum oranları Türkiye ortalamasının altındadır. Ancak nüfus ve

      nüfus yoğunluğu en fazla olan illerdir. Bu durumun temel nedeni olarak

      aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

    A) Bebek ölüm oranlarının az olması

    B) Yoğun olarak göç almaları

    C) Gelen turist sayısının fazla olması

    D) Yer şekillerinin düz olması

2 3 2