Cevaplar

2013-10-20T18:00:53+03:00
Araştırmalar kullanımlarına, analitik amaçlarına ve odaklandıkları zaman dilimlerine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilirler.Kullanımlarına göre araştırmalar:·       Teorik araştırma: (temel araştırma) Sosyal yaşam ve ilişkilerdeki düzenlilikleri ortaya koymayı ya da bir sosyal olguyu derinlemesine inceler.·       Pragmatik araştırma: Çeşitli toplumsal sorunların değerlendirilmesi, çözülmesi ya da çözülmesine katkıda bulunulması amacındadırlar.Teorik araştırmalar, araştırmacının tamamen bilimsel merakına yöneliktir. Pratik araştırmalarda ise araştırma, belirli toplumsal sorumların çözülmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Teorik araştırmalarda araştırmacı insanlığın belirli bir konudaki bilgisini artırmayı hedeflerken pragmatik araştırmada araştırmacı, bir sorunun çözümü için bir adım atmayı hedefler. Pragmatik araştırmaların bir türü de, eylem araştırmalarıdır. Eylem araştırması, sosyal araştırmalara araştırmacıların teorik meraklarından çok toplumsal problemlerin yön vermesi gerektiğini savunan Kurt Lewin tarafından ortaya atılmıştır.Amaçlarına göre araştırmalar:·       Keşfedici araştırma: Konuyla ilgili yüzeysel bilgi toplamaya ve araştırmaya ön bilgi sağlamaya yönelik araştırmadır. Keşfedici araştırmanın 3 amacı vardır:1.      Araştırmacının konuyla ilgili merakını gidermek ve ön bilgi sağlamak2.      Konuyla ilgili daha kapsamlı bir araştırmanın yapılıp yapılamayacağını sınamak3.      Sonraki araştırmalarda kullanılabilecek veri toplama araçlarını geliştirmek.Keşfedici araştırmalar, nitel yöntemin uygulanmasını gerektirirler. Keşfedici araştırmalarda, veri toplama teknikleri olarak literatür taraması, uzmanlara danışma ve vaka keşfi teknikleri kullanılır.·       Betimleyici araştırma: İlgi duyulan konu ya da etkinliklerin bir betimlemesini, tasvirini elde etmeyi amaçlayan araştırmalardır. Araştırmacı konuyla ilgili olarak kim, ne ve neden gibi sorulara cevap arar. Toplumsal olgular arasında neden- sonuç ilişkisi aranmaz. Betimleyici araştırmalarda dış koşullar kontrol altında tutulmaya çalışılmaz, araştırıla konu ya da grup, araştırmacı tarafından hiçbir şekilde etkilenmeden, doğal haliyle incelenir ve betimlenir. Betimleyici araştırmanın avantajı, incelenen konunun tamamen doğal ortam içinde incelenmesidir. Dezavantajı ise istatistiksel tekniklerle analiz edilememesi ve araştırma sonuçlarının farklı yorumlara açık olmasıdır.   ·       Açıklayıcı araştırma: ( Hipotez Sınamaya yönelik araştırma) amacı; betimlemekten öte, bazı şeylerin neden ya da nasıl olduğunu açıklamaktır. Olgular arasındaki neden sonuç ilişkilerini ortaya koymaya çalışan ve nicel yöntemle yürütülen araştırmalardır. HİPOTEZ: iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişki hakkında, sınanmak üzere oluşturulmuş olan bir ifadedir. Açıklayıcı açıklamalar nicel yöntemin bütün özelliklerini taşır ve nicel veri toplama araçlarını kullanır. Veri toplama yolu olarak deney, yarı - deney, denetimli gözlem, yapılandırılmış görüşme ya da anket yöntemlerini kullanır. Bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasında nedensellik ilişkisi koymaya çalışır. Bağımlı değişkeni etkileyebilecek dış etkenleri kontrol altında tutmaya çalışır. 
0
2013-10-20T18:00:58+03:00
Teknik
Teknik, seçilen yönteme bağlı olarak belirlenen bilgi toplama aracıdır. Sosyolojinin kullandığı belli başlı araştırma teknikleri şunlardır.
 Gözlem : Toplumsal yaşamla ilgili olayları oluşum koşulları içinde amaçlı ve sistemli bir biçimde izlemek ve kaydetmektir. Gözlem çeşitleri şunlardır :
 Belgeler Üzerinde Yapılan Gözlem : Araştırılan konu ile ilgili kitap, yazıt, film ya da ses, kayıt, nesne, istatistik vb. belgeleri incelemektir.
 Kapsamlı Gözlem : Çok sayıda bireyden oluşan bir toplumsal grubun ekonomik, kültürel ve toplumsal özelliklerinin görüşmelerle araştırılmasıdır.
 Yoğun Gözlem : Kapsamlı gözlemin yetersiz kaldığı durumlarda araştırma konusu ile ilgili az sayıda insanla derinlemesine görüşülmesidir.
 Katılarak Gözlem : Araştırmacının incelediği toplumun yaşantısına katılarak bilgi toplamasıdır. Çoğunlukla antropologların kullandığı bir bilgi toplama aracıdır. Katılarak gözlemde ideal olan incelenen kültürün içinde dört mevsim yaşamaktır. Ancak bu zorunlu bir koşul değildir. Katılarak gözlemin olumsuz yönü araştırmacının uzun süre inceleme yaptığı toplumun içinde kalarak objektifliğini yitirmesidir.
 Anket : Anket, kişilerin belirli konulardaki tutumlarını, düşüncelerini saptamak için hazırlanmış soru listesiyle bilgi toplamaktır. Anket uygulanırken genellikle araştırmacılar ile anket uygulayan kişiler karşı karşıya gelmezler. Dağıtılan anketler bireyler tarafından doldurulur.
 Görüşme : Önceden hazırlanmış soruların, araştırma konusuyla ilgili kişilere yüz yüze sorulmasıdır. Görüşmede, anketten farklı olarak görüşmeciyle görüşülen kişi karşı karşıya gelmektedir
0