Cevaplar

2012-11-11T23:46:33+02:00
Türkiye'deki Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
.


Bir ülke nüfusunun cinsiyet, yaş, eğitim, ekonomik durumu gibi özellikleri o ülkenin nüfus yapısını gösterir.
1. Nüfusun yaş grupları ve cinsiyetlere göre dağılımı


• Nüfusun yaş durumu
Nüfus, yaş gruplarına göre, genç, olgun ve yaşlı olmak üzere 3 kısma ayrılır.
0 - 14 - Genç nüfus
15 - 64 - Olgun nüfus
65 + … - Yaşlı nüfusBu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun 1990 yılında yaş gruplarına göre dağılımı şu şekildedir:
Yaş Grubu Toplam Nüfus içinde oran%
0-14 32,2
15-64 59,7
65 ve üzeri 4,1


Buna göre, ülkemizde genç nüfus fazla, yaşlı nüfus azdır. Bunun en önemli nedeni olarak doğum oranının fazlalığı söylenebilir.


Türkiye’de, 0 - 14 yaş grubundakilerin fazla olması beslenme, giyinme ve eğitim ihtiyaçlarının gözönüne alınması gerektirmektedir. Bu alanda yapılan yatırımlara demoğrafik yatırımlar denir. Gelişmiş ülkelerde genç nüfusun azlığı nedeni ile bu yatırımlar toplam yatırımların % 12,5′ini oluştururken, bu oran az gelişmiş ülkelerde % 42′ye kadar çıkmakta, bu da gelişme hızlarını azaltmaktadır.


Çalışan nüfusun, bakımına muhtaç olduğu için, 0 - 14 ile 65 ve üzeri yaş grubuna aynı zamanda bağımlı nüfus denilmektedir. 


Bağımlı nüfus oranı, gelişmiş ülkelerde az iken, az gelişmiş ülkelerde fazladır.

0
2012-11-11T23:49:03+02:00

http://www.hukuki.net/kanun/1587.15.text.asp bu sitede çıkıyo

0