tarih kitaplarından xI-xıI. yy. da türklerin tarihi ,siyasi ve sosyal yapısı hakkında yazılmş yazılar bulunuz bu metinleri özetleyiniz mesnevi nazım şeklinin bölümlerini ve türk islam mdeniyetinin ünlü mesnevilerini araştırınız bir tanesinin konusunu öğreniniz

2

Cevaplar

2012-11-12T01:15:53+02:00
11`nci yüzyıl 

 

1016: Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması. 1026-1090: Bizansa karşı Peçenek saldırıları. 1040: Selçukluların Gaznenelileri yenmesi 1059: İsfahan'ın Selçuklular tarafından alınışı 1071: MAlazgirt savaşı: Selçukluların Bizanslıları yenmesi. 1071-1076: Türklerin Antakya, Şam ve Kudus'e gelişi 1081: Anadolu Selçuklu Devleti'nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu 1090-1091: Peçeneklerin ve ÇAKA BEYİN İstanbulu kuşatması. 1091: Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı. 1096: haçlıların Anadoluya girişi 1099: Kudüs'ün haçlılar tarafından alınışı
12`nci yüzyıl 

1122: Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi 1130-1135: Moğol Hitayların Tunguz Curcenler(jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları, ve Hitayların Orta Asya'da Kara Hıtay'ı kurmaları. 1150:Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları. 1157: Büyük Selçukluların sonu 1176: Mİryakefalon: Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları. 1187: Gazneliler İmparatorluğunun sonu. yaşanan tarihi olaylar

 

Bulabildiklerim bukadar umarım işine yarar.

1 5 1
2012-11-12T02:01:23+02:00

slâmiyet, bu dini kabul eden Türklerin duyuş ve düşünüşünü, dünya görüşünü, yaşayış tarzını değiştirmiştir. Bu dönemde kentlerin ve kentsel yaşamın oluşması sonucunda toplumda tabakalaşma meydana gelmiş, bu da Arap ve Fars kültür­lerinin yüzyıllar boyunca beslediği büyük bir zevk ayrılığını doğurmuştur. Gerçekten kentlerde, medrese ve saray çevresinde oluşan yüksek zümre ede­biyatı, gerek dil gerek içerik gerekse ölçü ve biçim bakımından yeni uygarlığın etki­sine hızla girmiştir. Halkın edebiyatı ise içerik bakımından değişmekle birlikte dil, ölçü ve biçim yönlerinden eski geleneğine bağlı kalarak gelişmesini sürdür­müştür. Böylece Türk edebiyatı, aydınlar için ayrı, halk için ayrı olmak üzere iki kolda gelişme göstermiştir. Genellikle medrese öğrenimi gören ve İslâmî bilimleri öğrenen yüksek zümre şairleri, Fars edebiyatını örnek almakla birlikte, aynı konu ve temaları, aynı ölçü ve biçimleri kullanarak, kendi üslûplarının damgasını taşıyan klâsik bir edebiyat meydana getirmeyi başarmışlardır. Geçen yıl örneklerini gördüğünüz bu Klâsik Türk Edebiyatı'nı, ileride daha geniş olarak inceleyeceğiz. İslâmiyet’in Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini belirtirken tasavvuf düşüncesine de değinmek gerekir. Bu İslâm mistisizminin özellikle Türk Halk Edebiyatı içinde Dinî - Tasavvufî Türk Edebiyatı diye ayrı bir dal oluşturduğunu, yine geçen yılki derslerinizden biliyorsunuz. Demek ki İslâmiyet, toplumda bir zevk ayrılığına yol açmakla birlikte, Türk ede­biyatının birtakım yeni değerler kazanarak zenginleşmesinde ve böylece çok yön­lü bir gelişme göstermesinde etkili olmuştur

1 5 1