Cevaplar

2012-11-12T17:30:33+02:00

BULABİLDİĞİM BUA AM BENDE DAHA GELİŞMİŞİ VAR 

TARİH DERSİ NOTLARITarih Bilimine GirişTarihin Tanımı: Geçmişte meydana gelen olayları (siyasi, sosyal,ekonomik, kültürel ve dini) yer ve zaman göstererek, neden-sonuçilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Konusu: İnsan topluluklarının, en eski zamanlardangünümüze kadar geçirmiş olduğu siyasal,   sosyal, ekonomik,kültürel ve dini etkinlikler dir. Tarih Öğrenmenin Sağladığı Yararlar: -Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar.-Toplumların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasınıkolaylaştırır.-Milletlerin geleceklerine güvenle bakmalarını sağlar.-Milletlerin kendi aleyhlerine hazırlanan oyunlara düşmemesinisağlar.-Vatan ve millet sevgisini artırır.-Milli birlik ve bütünlük duygusunu geliştirir. Tarihi Olay: İnsan topluluklarının dini, siyasi, ekonomik veltürel alanlarda meydana getirdikleri kısa süreligelişmelerdir.Olayın başlangıcı, bitişi ve yeri bellidir. Tarihi Olgu: Tarihi olayların sonucunda ortaya çıkan uzun süreligelişmelerdir. Örneğin: Çanakkale Savaşı tarihi bir olay, savaş ise biolgudur.Malazgirt Savaşı-olay, Anadolu’nun Türkleşmesi- olgu,Kavimler Göçü-olay, Feodalitenin yaygınlaşması-olgu. Tarihi Olayların Özellikleri: -Tarih, geçmişte meydana gelen olayları inceler.-Olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir.-Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.- Olaylar belgelere dayandırılır.-Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlemi yapılamaz. Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar -Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir.-Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.-Olayda rolü olan kilerin katkılarının doğru olaradeğerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları gözönünde bulundurulmalıdır.-Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır.-Olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir. Objektifliğin sağlanması için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır: -Olayın üzerinden belli bir süre geçmelidir.-Olay, meydana geldiği zamanın değer yargıları göz önüneanarak incelenmeli, gümüzün değer yarları ileyorumlanmamalıdır.-İncelenen olay ile ilgili kaynak taraması yapılmalıdır. Tarihi olayların ve olguların araştırılması vedeğerlendirilmesi sırasında izlenmesi gereken yöntemler:a.Tarama (Kaynak Arama): Olayla ilgili yalı ve yazkaynaklara başvurulur. Yalı Kaynaklar: Kitabeler, şecereler, biyografiler,seyahatnameler, hatıralar, takvimler, dergiler ve gazeteler.mahkeme kayıtları, resmi veya özel mektuplar,fermanlar, paralar,kanunlar, Yazısız Kaynaklar: Evler, kaleler, çeşmeler, heykeller,resimler,fotoğraflar, filmler, destanlar, hikaye ve masallar,efsaneler. b.Tasnif (Sınıflandırma): Tarihsel verilerin(bilgilerin) zamana,yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine tasnif denir. Belgeler sınıflandırılır. c.Tahlil (Çözümleme): Elde edilen verilerin kaynak ve bilgiyönünden yeterli olup olmadığının tespitine Tahlil etme denir.Belgeler çözümlenir. d.Tenkit (Eleştiri): . Eldeki bilgilerin doğruluk derecesinin,güvenilir kaynaklara göre belirlenmesidir. Belgelerin yanlışolanları ayırt edilir  e.Terkip (Sentez): Kaynaklar sınıflandırma, çözümleme veeleştiri aşamasından geçtikten sonra çalışmaları birleştirmek, bir araya getirmek ve sonuca gitmek işlemine Terkip, sentez yapma, birleştirme denir. Tarihin Tasnifi Tarihin araştırılmasında ve öğretiminde kolaylık sağlamak amayla tarih zamana, mekana ve konuya göresınıflandırılır. a.Zamana Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte tarih, kronolojik dilimlere , çağlara bölünmüştür.Örneğin:Tarih öncesiçağlar(Taş çağı, maden çağı), tarih çağları(İlk Çağ, OrtaÇağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ). b.Mekana Göre Sınıflandırma :Kıtaların(Asya Tarihi, AvrupaTarihi vb.) ülkelerin(rkiye Tarihi, Çin Tarihi vb.) bölgelerin(Ortadoğu Ülkeleri Tarihi, Kafkas Ülkeleri Tarihivb.) ve şehirlerin tarihi.(İstanbul Tarihi,Ankara Tarihi vb.) c.Konuya Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte toplumların siyasi,ekonomik, kültürel, sosyal, sanatsal ve dini tarihleriincelenebilir.Siyasi Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi,Hukuk Tarihi vb. Zaman ve Takvim Takvimler insanların zaman göstergesi olarak kullandıklarıçizelgelerdir.Toplumlan ihtiylandan dolayı ortayaçıkmışlardır. İlk takvimi bulan ve kullanan Sümerlerdir.Nilhavzasında yaşayan ve tarımla geçinen Mısırlılar Nil Nehri’nintaşması ve ürünlerinin sular altında kalması üzerine astronomiçalışmaları başlamış, bu çalışma da Miladi Takvimin bulunmasınısağlamıştır. Takvimler hazırlanış esaslarına göre ikiye ayrılır:a.Güneş Yılı Esaslı Takvimler: Dünya’nın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen 365 gün 6 saatlik süreyi kapsar. b.Ay Yılı Esaslı Takvimler: Ay’ın Dünya etrafında 12 defadönmesiyle geçen 354 günlük süreyi kapsar. Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler:a.12 Hayvanlı Türk Takvimi: Güneş yılı esaslıdır.Yıllar, sayıyerine hayvan adı ile söylenir.Türklerin kullankları ilk takvimdir.Türkler, Hicri Takvime geçinceye kadakullanmışlardır.   12.Kimya: Karbon 14 yöntemiyle tarihi buluntuların yaşını belirler. 13.Heraldik: Armalar bilimidir. 14.Geneoloji: Şeceler ve soy kütüğü bilimidir. 15.Onomatoloji: Yer adlarını inceleyen bilimdir.
0