Cevaplar

2013-10-25T20:40:26+03:00
15. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri Ve Eserleri
1. Dasitan-İ Tevarih-i Mülük-ü Al-İ Osman (İskendername), Ahmedi (1334-1412,Amasya)
Osmanlı Tarihinden Bahseden En Eski Eser, Ahmedî’nin “İskender-Nâme” Adlı Eserine Müstakil Bir Kısım Olarak İlâve Ettiği “Dâsitân-I Tevârîh-İ Mülûk-İ Âl-İ ‘Osmân” İsimli Manzum Parçadır. 8754 Beyitten Oluşan Ve Uzun Bir Mesnevî Özelliği Taşıyan İskendername Bir “Evrensel Tarih”tir; Âdem İle Başlar, Makedonya Kralı Büyük İskender’in Hayatı Ve Kahramanlıklarını Anlatır. 1390 Yılında Tamamlanmış Ve Germiyanoğlu Süleyman Bey’e Sunulmuştur. Ahmedî, Daha Sonra Bu Eserinin Sonuna Yıldırım Bayezid’e Kadar Gelen Bir Osmanlı Tarihi Eklemiş Ve Bunu 1410 Yılında I.Bayezid’in Oğlu Emir Süleyman’a Takdim Etmiştir. “Dâsitân-I Tevârîh-İ Mülûk-İ Âl-İ ‘Osmân” Adını Taşıyan 340 Beyitlik Bu Bölüm, Ertuğrul Gazi’den Başlayarak Emir Süleyman’a Kadar Gelen İlk 200 Yıllık Osmanlı Tarihi Hakkında Bilgi Verir. Bu Eserin İÜ’de Kayıtlı Olan En Eski Tarihli Nüshasının, 1983 Yılında İ. Erünsal Tarafından Tıpkıbasımı Yapılmıştır.
1. Behçetü’t-Tevarih, Şükrullah *Gaza-Name-İ Rum, Kaşifi
*Tevarih-İ Al-İ Osman, Oruç B. Âdil El-Edrenevî (Oruç Beg)1. Tevarihü’s-Selatinü’l-Osmaniyye, Nişancı (Karamani) Mehmet Paşa2. Tevarih-İ Al-İ Osman, Aşık Paşazade3. Düsturname-İ Enveri, Enveri4. Cihan-Nüma, Mehmet Neşri5. Behiştî Sinan Çelebi6. Ruhi Çelebi7. Hasan B. Mahmûd El-Bayâtî, Câm-I Cem-Âyîn,
16. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri

1- İdris-İ Bitlisi — • Heşt Bi-Hişt (Sekiz Cennet)
2- Keşfî Mehmed Çelebi (Ö. 1524) — • “Selîm-Nâme”3- Şükrî-İ Bitlisî — • Selîm-Nâme4- Hadîdî — * “Tevârîh-İ Âl-İ ‘Osmân”5- Kemal Paşa-Zâde (İbn-İ Kemâl) (1468-1534) — • “Tevârîh-İ Âl-İ ‘Osmân”6- Matrâkçı Nasûh —- • “Beyân-I Menâzil-İ Sefer-İ Irâkeyn”7- Muhyittin Cemali (Ö. 1554)— • Tevarih-İ Ali Osman8- Rüstem Paşa (1500-1561)—• Tevarih-İ Ali Osman9- Lütfi Paşa (Ö. 1564)—• Tevarih-İ Ali Osman10- Ferdi—• Süleyman-Name11- Ahmet Taşköprüzade (1455-1561)• Şaka’ikü’n-Nu’maniye Fi-Ulemai’d-Devletü’l-Osmaniye12- Kâtib Za’îfî Mehmed (Ö. 1592) • “Câmi’u’t-Tevârîh”13- Koca Nişancı (Ö. 1567) • Tabakatü’l-Memalik Fi-Derecatü’l-Mesalik14- Mehmet Paşa (Küçük Nişancı) • Tarih-İ Nişancı (Ö. 1571)15- Feridun Ahmet (Ölm.1583) • Münşe’atü’s Selatin16- Mustafa Cenabi (Ölm.1590)• El-Aylamü’z-Zahir Veya Tarih-İ Cenabi”17- Hoca Saadettin Efendi (1536-1599) • Tacü’t-Tevarih18-Gelibolulu Mustafa Ali(1541-1599) • Künhü’l-Ahbar19- Selaniki Mustafa (Ö. 1599) • Tarih-İ Selanik17. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri
1- Mehmet Bin Mehmet (Ö. 1640) • Nuhbetü’t-Tevarih Ve’l-Ahbar. İki Kısımdan Oluşan Eser 1087 Sülaleden Bahseder.
2- Ayni Ali (Müezzinzade) • Kavanin-İ Ali Osman Ve Hülasa-İ Mezamin-İ Defter-İ Divan3- Mustafa Koçi Bey• Risale-İ Koçi Bey4- İbrahim Peçevi• Tarih-İ Peçevi Iı.Osman Adına Yazılmış Zafer-Name5- Katip Çelebi (Hacı Alife Kalfa)• Fezleke-İ Tarih6- Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi (1591-1658)• Ravzatü’l-Ebrar7- Solakzade Mehmet Hemdemi (Ölm.1657)• Fihrist-İ Şahan Veya Solakzade Tarihi8- Evliya Çelebi (1611-1682 ?)• Seyahatname9- Müneccim Başı (Ahmet B. Lütfullah)• Sahayifü’l-Ahbar. Arapça Bir Genel Tarih Yazmıştır. Bu Eser 1672’ye Kadar Olan Olaylardan Bahseder.10- Naima (1655 – 1716)• Ravzatü’l Hüseyin Fi Hülasat-I Ahbarü’l-Hafikin (Tarih-İ Naima)11- Fındıklılı Mehmet Ağa• Silahtar Tarihi12- Bostân-Zâde Yahyâ Efendi• “Târîh-İ Sâf (Tuhfetü’l-Ahbâb)”
2- Süleyman B.Şemdanizade (Fındıklılı Süleyman)• Müri’t-Tevarih
3- Ahmet B. İbrahim Resmi (1700-1783)• Hülasatü’l-İtibar4- Mehmet Said (Yirmi Sekiz Çelebi)1720-1721’de Fransa Kralı Xıv. Louis’e Elçi Olarak Gönderilmiş Ve Buna Ait Bir Eser Bırakmıştır.5- Ahmet Vasıf (Ö. 1806) Mehasinü’l-Asar Ve Haka’ikü’l-Ahbar6- Ahmet Asım • Burhan-I Kat’ı (Türkçe’ye Çevirmiştir.)7- Halim Giray• Gülbün-İ HananKırım Hanının Neslindendir. Çatalca’da Oturtulmuş Ve Burada Şiir Ve Edebiyat İle Meşgul Olarak Yaşamıştır.Bundan Başka Bir De Gülbün-İ Hanan Adlı Mufassal (Ayrıntılı) Bir Kırım Tarihi De Yazmıştır.Eser 1466’da Başlar Ve 1801’de Midilli’de Ölen Bahıt Giray’a Kadar Gelir.8- Kefeli İbrahim B. Ali • Tevarih-İ Tatar Han Ve Dağıstan Ve Moskov Ve Deşt-İ Kıpçak Ülkeleri Kırım Hanı Fatih Giray’ın Divan Katipliğini Yaptı. Eserini 1736’da Yazmıştır.9- Mehmet Said (Faraizci Zade) (Ö. 1835) • Gülşen-İ Ma’arif
19. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri

1- Hayrullah Efendi • Tarih-İ Devlet-İ Aliyye-İ Osmaniye
2- Atabey (1810-1880) • Ata Tarihi3- Mustafa Nuri Paşa • Netayicü’l-Vuku’at4- Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) • Fezleke-İ Tarih-İ Osmani5- Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) • Mecelle (Tarih-İ Cevdet)
0