Cevaplar

2012-11-13T20:34:05+02:00

Türkiye’de millî mücadelenin başarıyla sonuçlanmasını izleyen birkaç yıl devlet yapısının cumhuriyetçi, lâik ve modern esaslara göre yeniden kurulması çabalarıyla geçti. Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî ve bürokratik mirası üzerine, ondan oldukça farklı ilkeler doğrultusunda yeni bir yapılaşmanın gerçekleştirilmesi zor bir işti. Bir yandan, Osmanlı mirasın tümüyle reddedilmesine imkân yoktu; yeni devletin ülkesi de halkı da esas itibariyle aynıydı. Değişen sadece boyutların küçülmüş olması idi. Ayrıca, kurulmaya çalışılan Cumhuriyet’in dayandırılmaya çalışıldığı değerler önemli ölçüde farklı olmakla beraber, bu yeni rejim, dışardan bakıldığında yeni bir devlet olarak görülmek yerine, Osmanlı Türkiye’sinin başka bir biçim altında devamı olarak görülüyordu. Başka bir ifadeyle, rejim değişmiş olsa da, yabancıların gözünde Türkiye devleti devam ediyordu.

Öte yandan yeni Türkiye, büyük ölçüde Osmanlı’dan tevarüs ettiği maddî ve beşerî mirası aynı zamanda modernleştirmek de istiyordu. Geleneksel değerlere göre yaşamaya alışmış bir toplumun lâik (dünyevi) ve rasyonel ilkelere uygun olarak dönüştürülmesi “gerekli”ydi ve bunun birtakım toplumsal problemler yaratacağı şüphesizdi. Siyasal meşruluğun dinî ve monarşik temeli terk edilerek, onun yerine dünyevi bir esas olan ulusal egemenlik ikame edilmek isteniyordu. Bu değişikliğin ise kolayca gerçekleşmesine imkân yoktu; dolayısıyla bu zorluğun yarattığı bazı huzursuzluklarla karşılaşması da mukadderdi.
Bundan başka, Cumhuriyet Türkiye’sinin bürokratik yapılaşması da önemli ölçüde Osmanlı mirasına dayanıyordu. Gerçi, bu bürokratik gelenekte Weber’ci anlamda modernleşme daha Cumhuriyete tekaddüm eden yıllarda büyük bir mesafe kaydetmişti. Ne var ki, bu gelenek aynı zamanda, demokratik olmayan daha büyük bir geleneğin de parçası durumunda olduğu için, yeni Cumhuriyet’in gerçek anlamda bir demokrasiye dönüşmesi isteniyor idiyse, karşı karşıya bulunulan zorluklara yeni bir tanesini daha ekleyecek demekti. Nitekim Osmanlı-Türk bürokratik geleneğinin bu olumsuz yanı Cumhuriyet tarihi boyunca sürekli olarak kendini hissettirmiştir. (Erdoğan, 1991).

1 4 1
2012-11-13T20:34:14+02:00

http://www.sorularlasaidnursi.com/paneller/155--100-ylnda-merutiyetten-cumhuriyete-demokrasi-suereci.html bak kardeş

1 3 1