Cevaplar

2012-11-14T16:53:54+02:00

alkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. Bölge için bazı yayınlarda Güneydoğu Avrupa kullanımına da rastlanır.

20. yüzyılın başlarında Arnavutluk ve Bulgaristan gibi yeni devletlerin ortaya çıktığı bu dönemde önce Balkan savaşları, akabinde de iki Dünya Savaşı meydana gelmiştir. I. Dünya Savaşı ile Balkan Devletlerinin egemenlik alanları yeniden dizayn edilirken, II. Dünya Savaşı sonrasında Balkan Devletlerinin siyasi yapılarında ciddi değişimler olmuştur.

6 4 6
2012-11-14T16:54:37+02:00

0 yüzyıl başlarında balkanların özellikleri

II Abdülhamit'in baskıcı düzenine karşı olan aydınlar, Meşrutiyeti yeniden kurmak için gizli cemiyetler kurdular Bu cemiyetlerin ilki olan İttihat–ı Osmani'dir Bu ce*miyet Selanikte kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyetiyle birleşti (1907)Bunun sonunda İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu Bu dönemde Mustafa Kemal'de Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurduVatan ve Hürriyet Cemiyeti sonradan İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı II Abdülhamit'e karşı kurulan bu cemiyetler Makedonya'da çok daha güçlüydüler Bu durumun nedenleri şunlardır:
1 Avrupa'dan gelen yayınların bölgede kolay bulunup, okunması
2 Selânik'teki üçüncü ordu subaylarının maaşlarını alamaması ve terfi edememeleri
Osmanlı Devleti'nin siyasi çalkantılar içerisinde bulunduğu bu dönemde, Almanya Osmanlı Devletine yaklaştı İngiltere Almanya'nın Osmanlı Devletine yaklaşmasını, çıkarlarına uygun bulmadı Balkanlar ve Doğu Akdeniz ilgili politikasını değiştirerek Rusya'ya yaklaştı Bu*nun sonundaİngiltere ve Rusya sözleşme imzaladılar (1908) İngiltere önceleri Rusya'nın Balkanlarda güçlenmesini istemiyordu

1 5 1